Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Dokumenty »

 
 
     

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

 

Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém zasedání dne 28. června 2011 usnesením č. 4/VI/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto ob. závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Obec Chotyně touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý
a) povolený hrací přístroj nebo
b) jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. 
(2) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“).

Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu.  Za jiné THZ se poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.
(2) Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.

Čl. 4 Ohlašovací povinnost

(1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu 
(2) Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.
(3) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5 Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 5.000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.
(2) V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.
(3) Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.

Čl. 6 Splatnost poplatku

(1) Je-Ii provoz VHP nebo jiného THZ povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný nejpozději do jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.
(2) Při povolení provozu VHP nebo při povolení jiného THZ na dobu 6 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách odpovídajících délce povolení v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.
(3) Při povolení provozu VHP a při povolení jiného THZ na dobu 12 měsíců a déle, je poplatek v příslušném kalendářním roce splatný ve 4 splátkách, vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.
(4) Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově.
(5) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7 Úleva na poplatku

 Poplatek se neplatí za období, po které není jiné THZ povolené Ministerstvem financí uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží .

Čl. 8 Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9 Přechodná ustanovení

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
(2) Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. 10 Zrušovací ustanovení

Zrušují se
a) Obecně závazná vyhláška obce Chotyně 2/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 28. června 2006,
b) Obecně závazná vyhláška obce Chotyně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 23. května 1994,
c) Obecně závazná vyhláška obce Chotyně č. 2/02 o poplatku ze vstupného.

Čl. 11 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  11. srpna 2011.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...