Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Dokumenty »

 
 
     

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém zasedání dne 28. června 2011 usnesením č. 2/VI/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Obec Chotyně touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2  Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4 Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 350,- Kč a je tvořena:
a) z částky ......... 100,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky ......... 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5 Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Zároveň má možnost poplatník zaplatit poplatek jednorázově do 31. května příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6 Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří:
a) jsou mladší 10 let,
b) jsou dlouhodobě  ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody,
c) jsou dlouhodobě v léčebně pro dlouhodobě nemocné nebo v jiném léčebném nebo sociálním zařízení,
d) dlouhodobě a nepřetržitě se zdržují mimo obec Chotyně,
e) dlouhodobě a nepřetržitě se zdržují mimo území České republiky,
f) jsou hlášeni  k trvalému pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Chotyně.
(2) Úleva ve výši 50 % se poskytuje poplatníkům, kteří se z důvodu studia nezdržují v místě trvalého pobytu na území obce Chotyně.

Čl. 7 Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Chotyně č. 4/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne  24. 11. 2004.

Čl. 9  Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  11. srpna 2011

 


 

 

Příloha č. 1

Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku, tj. roku 2010,  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu

Skutečné náklady rok 2010 ………818 831,- Kč
Počet poplatníků celkem ……………913
Z toho
přihlášených k trvalému pobytu ….…904
počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba …………. 9
Roční náklady na jednu osobu a kalendářní rok činí ………………… 897,-- Kč

Výše poplatku neodpovídá skutečně vynaloženým nákladům. Zastupitelstvo touto výši zvýhodňuje obyvatele obce, na jejímž katastru se nachází skládka odpadů.

 

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...