Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Dokumenty »

 
 
     

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém zasedání dne 26. listopadu 2013 usnese-ním č. 2/XI/2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,   tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1)        Obec Chotyně touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)        Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

 

Čl. 2

Poplatník

 

(1)        Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

a)      fyzická osoba,

1.     která má v obci trvalý pobyt,

2.     které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.     která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.     které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)        Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

(1)        Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)        Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)        Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4)        Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)        Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(6)        Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

(1)        Sazba poplatku činí 550,-Kč a je tvořena:

a)       z částky  100,- Kč za kalendářní rok a

b)       z částky  450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)        Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3)        V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[5]

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

(1)   Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

(2)   Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

(3)        Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

(1)        Od poplatku se osvobozují:

a)       poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Obecního úřadu Chotyně a kteří se v obci nezdržují

b)       v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 10 let věku.

 

(2)        Od poplatku se dále osvobozují poplatníci, kteří:

a)       jsou dlouhodobě[6] umístěni v léčebně pro dlouhodobě nemocné nebo v jiném léčebném nebo sociálním zařízení,

b)       jsou dlouhodobě umístěni v dětských domovech nebo výchovných ústavech,

c)       jsou dlouhodobě ve výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody,

d)       se dlouhodobě a nepřetržitě zdržují mimo území obce Chotyně,
tj. v zahraničí nebo na území jiné obce České republiky.

 

(3)        Úleva ve výši 50% poplatku se dále poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do 26 let věku, který je ubytován po dobu svého studia na území jiné obce.

 

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

(1)        Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpis-ným seznamem.[7]

(2)        Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

 

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

(1)        Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)        Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich.

 

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

(1)        Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 3. 12. 2012.

(2)        Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

 

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2014.

 

 

 

Ivana Morgensternová
  místostarostka


Jana Mlejnecká
starostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Rozúčtování skutečných nákladů obce za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

 

 

Skutečné náklady roku 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

691 372,00 Kč

Počet všech poplatníků podle § 10b odst. 1 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích

945

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu

691 372 : 945 = 713,60 Kč


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

[6] pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě po dobu 1 roku

[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...